Friday, February 06, 2009

Too Stimulating...UT: Glenn Reynolds - Instapundit